marți, 31 decembrie 2013

La mulţi ani!La mulţi ani, tuturor celor care vizitează acest blog ! 

Să aveţi un An Nou 2014 cu sănătate şi gânduri bune!

Vă invit şi pe pagina dedicată blogului : https://www.facebook.com/Dositeealuni, 30 decembrie 2013

Sfânta Melania ~ 31 decembrie

Pictura din Biserica Mănăstirii Makrimallis, Evvia-Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Troparul:
Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioasă Melania, duhul tău. Sursa


Viaţa Sfintei Melania: Aici


marți, 24 decembrie 2013

Naşterea Domnului

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” Condacul Naşterii Domnului

Naşterea Lui să ne fie, tuturor, cu BUCURIE!


luni, 23 decembrie 2013

Sf. Eugenia~24 decembrie


Pictură-Mănăstirea Sf. Gherasim din Kefalonia, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Alte icoane cu Sfânta Eugenia, aici:http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfanta-eugenia.htmlViaţa Sfintei Eugenia:Aici şi Aici 

Acatistul Sfintei Eugenia: Aici

sâmbătă, 21 decembrie 2013

Sf. Anastasia~22 decembrie

Pictura din Biserica Mănăstirii Makrimallis, Evvia-Grecia
Pictura din Biserica Mănăstirii Makrimallis, Evvia-Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

În biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic


Din viata Sfintei Anastasia:

 "Ea pe toţi covîrşea cu neamul său cel bun, cu frumuseţea cea trupească şi cu cea sufletească, cu obiceiuri bune şi cu blîndeţe
Adeseori îşi schimba hainele sale cele luminate şi podoabele cele de mult preţ şi, îmbrăcîndu-se pe ascuns în haine sărace, ieşea din casa sa, dînd mult aur la străji şi cercetînd pe cei ce pătimeau pentru Hristos. Le slujea pe cît putea în toate, cu bună cucernicie şi cu cinste, spălîndu-le mîinile şi picioarele şi părul cel plin de praf curăţindu-l, ştergînd sîngele lor şi rănile lor legîndu-le cu petece curate. Apoi, dînd fiecăruia hrană şi băutură, se întorcea la casa sa." 

"Sfînta Anastasia umbla din cetate în cetate, slujind sfinţilor care erau ţinuţi prin legături, chivernisind cu averile sale pe legaţii lui Hristos de mîncare, de băutură şi de toate doctoriile, făcînd uşurare celor ce erau în strîmtorare mare şi celor ce slăbeau cu trupul cumpărîndu-le cu aur uşurarea din legăturile cele grele şi de lungă vreme. Pentru această pricină, ea s-a numit vindecătoare de răni, căci pe mulţi i-a dezlegat în taină din legăturiPrin purtarea sa de grijă multora a adus uşurare, pe mulţi i-a tămăduit de răni nevindecate, ostenindu-se cu mîinile sale şi doftorind pe mulţi care erau pe jumătate morţi, apoi, prin slujirea sa i-a înviat şi i-a dăruit sănătoşi pentru muncile ce erau să vină."

 "Sfînta Anastasia învăţase şi meşteşugul doftoriei şi singură tămăduia pe cei răniţi şi pe mîinile sale îi purta pe aceia, care nu puteau să-şi ţină nici picioarele, nici mîinile, avîndu-le sfărîmate şi rănite pentru Hristos. Apoi singură le dădea acelora hrană în gură, îi adăpa şi le oblojea rănile şi bubele. Aceasta îi era ei spre mare bucurie şi veselie, de a sluji cu osîrdie, ca Însuşi lui Hristos, acelora care pătimeau pentru mărturisirea numelui celui preadulce al Domnului. "
 
"Ighemonul, mîniindu-se, a închis-o într-o temniţă întunecoasă şi a chinuit-o cu foamea timp de treizeci de zile, dar ea se hrănea cu nădejdea către Hristos, Domnul său, căci Acela îi era hrană dulce şi mîngîiere întru strîmtorare.

 În toate nopţile i se arăta Sfînta Muceniţă Teodotia, care umplea inima ei de bucurie şi o întărea. Şi vorbind multe cu dînsa, odată a întrebat-o: "Cum vine ea la dînsa după moarte?". Iar Teodotia i-a spus că sufletelor mucenicilor li s-a dat acest dar deosebit de la Dumnezeu, ca, după ducerea lor de la cele pămînteşti, să vină la cei care ar voi să vorbească cu dînşii şi să-i mîngîie. 

După ce au trecut treizeci de zile, văzînd-o ighemonul, că n-a slăbit de foame, ci este sănătoasă şi cu faţa luminată, s-a mîniat asupra celor ce au străjuit-o, socotind că i-au dat hrană şi, închizînd-o într-o temniţă mai întunecoasă, pecetluind-o cu pecetea sa şi punînd strajă mai credincioasă, alte treizeci de zilea chinuit-o cu foame şi cu sete

Pe Sfînta Muceniţă Anastasia a poruncit ighemonul să o întindă între patru stîlpi, să o lege şi să o ardă cu foc.
Astfel s-a săvîrşit nevoinţa pătimirii sale, fericita vindecătoare de răni, dezlegîndu-se din legăturile cele trupeşti şi ducîndu-se către dorita uşurare cerească. " Sursa


Alte icoane cu Sfânta Anastasia şi fotografii cu sfintele sale moaşte, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2011/12/sf-anastasia-vindecatoarea-icoane-si.htmlViaţa şi pătimirea Sfintei Anastasia: Aicijoi, 19 decembrie 2013

Sfântul Ioan de Kronstadt ~ 20 decembrie


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Sfântul Ioan de Kronstadt  este prăznuit pe 20 decembrie.Din acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt:

"Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat “ales” de Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce zilele tinereţii tale în sărăcie şi înfranare le-ai petrecut!

Bucură-te, că datorită bunei tale vieţuiri, darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit!

Bucură-te, că faţa ta cu smerenie era împodobită!

Bucură-te, cel ce cu toată inima şi cu tot sufletul L-ai iubit pe Dumnezeu!

Bucură-te, că pentru aceasta şi întreaga turmă pe care ai păstorit-o ai invăţat-o a-L iubi pe Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce învăţăturile Evangheliei şi rânduielile postului cu frică le-ai păzit!

Bucură-te, că acestea şi pe aproapele tău prin fapte l-ai învăţat!

Bucură-te, că în lume ca o lumină, exemplu viu ai luminat!

Bucură-te, mângâiere grabnică a celor ce plâng!

Bucură-te, tămăduire binecuvântată a celor neputincioşi!

Bucură-te, cel ce pe mulţi fii duhovniceşti prin pocăinţă ai născut!

Bucură-te, cel ce ai învăţat a nu lua în seamă părerile lumii!

Bucură-te, că în scrierile tale s-a arătat curaţia sufletului tău!

Bucură-te, păstorule blând al oilor celor cuvântatoare!

Bucură-te, cel ce mulţime de suflete rătăcite ai adus Stăpânului!

Bucură-te, că pe mulţi din temniţe şi din moarte i-ai scăpat!

Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!" SursaViaţa Sfântului Ioan de KronstadtAICI  

Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt:AICI

miercuri, 18 decembrie 2013

Sfântul Bonifatie

Sfântul Bonifatie este pomenit în Biserica Ortodoxă la data de 19 decembrie.
Icoană din chilia Sfântului Nectarie din Eghina, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Din viaţa Sfântului Bonifatie: 
  
"Bonifatie era tânăr şi frumos la chip, însă vieţuia în necurăţie. Nu spre ruşinare se vorbeşte aceasta, căci degrabă se va spune fericită şi minunata schimbare a acestuia. Ca să se arate aceasta cum că nu toţi din tinereţe au fost buni şi drepţi, ci avându-şi firea stricată, asemenea multora, s-au săvârşit cu pocăinţa cea adevărată şi cu schimbarea cea bună, făcându-se mari prin faptele cele bune şi slăviţi cu sfinţenia, precum vom vedea. Că şi noi, păcătoşi fiind, să nu deznădăjduim de mântuire, ci să ne deşteptăm către ridicarea cea grabnică, ştiind, că după pocăinţa păcatelor, putem a fi sfinţi, Dumnezeu ajutându-ne,numai noi de vom vrea.

 Cu adevărat este frumoasă această povestire, prin care se veseleşte inima şi cu urechea care aude, că mai presus de nădejde, păcătosul se face sfânt, ba încă şi mucenic al lui Hristos. Aşa şi acest Bonifatie, care mai înainte se tăvălea în necurăţie, ba era şi beţiv, s-a arătat apoi mărturisitor al lui Dumnezeu, viteaz nevoitor şi slăvit răbdător de chinuri.


 Bonifatie avea şi oarecare fapte bune vrednice de laudă: către cei săraci, era milostiv, către cei străini avea dragoste şi către cei ce pătimeau în nevoi, avea durere de inimă. Pe unii cu milostivire miluindu-i, pe alţii cu dragoste odihnindu-i şi altora cu durere de inimă ajutându-le; totdeauna avea în mintea sa dorinţa ca să-şi îndrepteze cândva viaţa sa. Domnul însă n-a trecut cu vederea zidirea sa şi n-a lăsat pe un om ca acesta, care în parte avea şi fapte bune, să se cufunde mai mult în poftă cea rea. N-a lăsat mai mult a-şi întina cu păcatele cele necurate faptele lui cele de milostenie. Ci a binevoit şi i-a rânduit lui ca să-şi spele faptele sale cele rele, prin vărsarea chiar a sângelui său, iar cu a lui roşeală să împodobească sufletul său ca şi cu o porfiră împărătească şi cu cununa muceniciei să se încununeze."
 Continuarea, AICI
Tot pe 19 decembrie este pomenit şi Sf. Mc. Vlasie din Sclavena Akarnaniei. Icoane cu Sf. Vlasie din Sclavena Akarnaniei şi sfintele sale moaşte, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/02/sfantul-mucenic-vlasie-din-sclavena.html
şi aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfantul-vlasie-din-sclavena-akarnaniei.html


Viaţa Sfântului Bonifatie: Aici

Acatistul Sfântului Bonifatie:Aici


marți, 17 decembrie 2013

Sf. Modest, cel dăruit de Dumnezeu cu dar de a izgoni mâhnirea din popor

Pictura din Catedrala Mitropolitana din Tesalonic, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Sfântul Modest este pomenit pe 18 decembrie.

Din acatistul Sfântului Modest:

"Bucură-te, că fiind despărţit, prin moarte, de părinţii tăi, Domnul te-a luat;

Bucură-te, că ai crescut ca un trandafir între spini;

Bucură-te, frumosule la suflet şi luminat;

Bucură-te, că şi în munci fiind, de alţii te îngrijeşti;

Bucură-te, bucuria celor ce te au părinte;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce pătimesc;

Bucură-te, cel ce încetezi bolile cu rugăciunile tale;

Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu dar de a izgoni mâhnirea din popor;

Bucură-te, cel dăruit nouă de Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost chemat sa mărturiseşti adevărul înaintea oamenilor;

Bucură-te, că prin această mărturie eşti mare în Împărăţia Cerurilor;

Bucură-te, cel ce întâmpini cu alinare pe cei ce aleargă la folosinţa ta;

Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!"


Racla cu sfinte moaşte de la Mănăstirea Sihla, Jud. Neamţ

Alte icoane ale Sfântului Modest, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2011/12/sf-modest.html

şi aici:

Viaţa Sfântului Modest: Aici

Acatistul Sfântului Modest: Aici

luni, 16 decembrie 2013

În Zakynthos, la Sfântul Dionisie


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Icoane cu Sfântul Dionisie din Zakynthos (prăznuit pe 17 decembrie şi pe 24 august), aici: http://dositeea.blogspot.ro/2011/12/sfantul-dionisie-din-zakynthos-17.html


Alte icoane cu Sfântul Dionisie din Zakynthos (prăznuit pe 17 decembrie şi pe 24 august), aici: http://dositeea.blogspot.ro/2011/08/sf-dionisie-din-zakynthos-24-august.htmlMoaştele Sfântului Dionisie din Zakynthos (prăznuit pe 17 decembrie şi pe 24 august), aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfantul-dionisie-din-zakynthos.html


Biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/08/sf-dionisie-din-zakynthos.html


Zakynthos, Grecia: http://dositeea.blogspot.ro/2013/08/zakynthos-grecia.html


Viaţa Sfântului Dionisie: Aici

duminică, 15 decembrie 2013

Sfânta Teofana, bucuria şi mângâierea celor împresuraţi de necazuri şi nevoi

Caseta în care se află părticele din moaştele Sfintei Teofana,  biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
Icoana din biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Sfânta Teofana împărăteasa este pomenită în Biserica Ortodoxă la data de 16 decembrie.
Icoana din biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Din viaţa Sfintei Teofana:

"Fericita Teofana, deşi era împărăteasă se sârguia pentru mântuirea sufletească, nesocotind întru nimic slava cea împărătească şi trecând cu vederea deşertăciunea vieţii. Neîncetat, ziua şi noaptea, avea pe buzele sale psalmi, cântări şi rugăciuni şi toată viaţa sa o petrecea întru plăcere de Dumnezeu şi cu milostenii cântându-L. Iar cu trupul său niciodată nu se sârguia spre împodobire împărătească. Deşi era pe dinafară împărăteasă, îmbrăcată cu podoabe scumpe, pe dedesubt era îmbrăcată cu haine aspre de păr, cu care-şi chinuia trupul şi-l omora. Viaţa ei era pustnicească, pentru că se hrănea numai cu pîine proastă şi cu verdeţuri uscate, iar mesele cele cu bucate multe, cu totul erau urâte de dânsa. "

"Niciodată n-a dormit somn de odihnă fără lacrimi. O durea inima de suferinţele celorlalţi; se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ei; întindea mâna de ajutor celor osteniţiera bucurie şi mângâiere celor împresuraţi de necazuri şi nevoi." Sursa

 "Iar pe slugile sale şi pe robi îi avea ca pe nişte fraţi şi surori şi nu striga pe nimeni cu nume prost, ci pe toţi îi slăvea întru Domnul cu chemarea, cinstind numele fiecăruia, în oricare dregătorie şi slujbă ar fi fost. Apoi, din gura sa n-a ieşit niciodată nici blestem, nici cuvânt mincinos, nici defăimare, nici clevetire, nimic rău.

Teofana era către toţi cu bunătate, căci plângea cu cei ce plângeau şi se bucura cu cei ce se bucurau. Iar patul ei, deşi era aşternut cu vison şi cu străluciri de aur împodobit, pe pământ avea aşternută o rogojină proastă, ori pe oase ascuţite se pleca spre somn. 
Ducea o viaţă atît de aspră încât, repede s-a îmbolnăvit de o mare boală trupească, însă cu sufletul n-a slăbit cu rugăciunile către Domnul şi n-a încetat a învăţa legile lui Dumnezeu, citind sfintele cărţi, ori ascultându-le. 

Apoi, toată osârdia sa era să ajute întru totul pe cei năpăstuiţi, să mângâie pe cei mâhniţi şi să şteargă lacrimile celor ce plângeau."

"Vieţuind în lume, Teofana s-a lepădat de toate cele lumeşti şi a luat jugul cel bun al lui Hristos, iubindu-l; şi Crucea luînd-o a purtat-o pe umeri şi desăvîrşit a plăcut lui Dumnezeu. "Sursa


Alte icoane cu Sfânta Teofana împărăteasa, aici:http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfanta-teofana.html


Viaţa Sfintei Teofana: Aici

sâmbătă, 14 decembrie 2013

Sf. Elefterie~15 decembrie

Pictură-Mănăstirea Sf. Gherasim din Kefalonia, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Din Acatistul Sfântului Elefterie:

"Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce în chinurile tale într-una te rugai lui Hristos;

Bucură-te, cel ce în ele ai primit dar de nevătămare;

Bucură-te, cel ce din toate aceste nevoinţe teafăr ai ieşit;

Bucură-te, tare nevoitor în chinuri;

Bucură-te, trup sfinţit în chinurile muceniciei;

"Bucură-te, cel ce încă de pe pământ ai fost înger în trup;

Bucură-te, cel ce legat fiind de un car şi tras de cai sălbatici, de îngeri ai fost slobozit;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, trup mucenicit;

Bucură-te, floarea cea aleasă a ogorului duhovnicesc;

Bucură-te, faţa prea luminoasă a sfinţeniei;

Bucură-te, că dai putere celor osteniţi;

Bucură-te, toiag înfrunzit al bunelor nădejdi;

Bucură-te, sporul muncii cinstite;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni !"

Viaţa, pătimirea şi acatistul Sfântului Mucenic Elefterie: AICI

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats