duminică, 29 aprilie 2012

Sfânta Isidora-icoana

Sfânta Cuvioasă Isidora este pomenită pe 1 mai.

Frescă-Mănăstirea Bănceni

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

"Cuvioasa Isidora era într-atîta defăimare din partea surorilor, încît nici una nu voia să guste hrană împreună cu ea, ci era de toate defăimată, ocărîtă şi necăjită. Dar ea răbda toate acelea cu tăcere şi cu mulţumire; şi totdeauna se ostenea la bucătărie şi în celelalte ascultări mănăstireşti.

N-a fost văzută de nimeni mîncînd vreo bucată de pîine sau şezînd la masă, ci în tot timpul vieţii sale s-a hrănit numai din rămăşiţele şi fărîmiturile adunate de pe masă; iar în loc de fiertură sorbea spălături, cu care spăla oalele şi căldările. Ea nu făcea nimănui nici o mîhnire, nici ea nu s-a mîniat sau s-a necăjit vreodată şi nu s-a certat pentru ceva; ci, totdeauna, tăcea nerăspunzînd nimănui vreun cuvînt, nici la vreo ocară mică sau mare, deşi adeseori era bătută de toate şi totdeauna era urîtă şi batjocorită.

În această viaţă aspră petrecînd multă vreme fericita Isidora, s-a făcut descoperire despre ea Cuviosului Pitirun, bărbat sfînt şi foarte îmbunătăţit. Aceluia, stîndu-i în faţă îngerul Domnului, i-a zis: "Pentru ce te trudeşti cu mintea pentru viaţa ta îmbunătăţită, în care ţi se pare că eşti mare, şezînd în acest loc pustiu? Voieşti să vezi o femeie mai îmbunătăţită şi mai plăcută lui Dumnezeu decît tine? Scoală-te şi mergi la mănăstirea de femei cea din Tabenisiot şi vei găsi acolo pe una ce poartă pe capul ei un petic urît. Aceea este mai bună înaintea lui Dumnezeu decît tine, deoarece petrece într-atîta sobor şi de-a pururea slujind tuturor şi fiind de toate batjocorită, niciodată nu s-a depărtat cu inima de Dumnezeu, ci totdeauna mintea ei este adîncită către Dumnezeu. Iar tu, petrecînd aici în singurătate şi neieşind niciodată cu trupul, toate cetăţile le cuprinzi cu mintea ta".

 Deci, s-au dus după ea şi au chemat-o, dar ea nu voia să meargă, pentru că înţelesese cu duhul de descoperirea care se făcuse stareţului pentru dînsa. Şi, luînd-o călugăriţele, o trăgeau cu sila, zicîndu-i: "Marele părinte Pitirun te cheamă pe tine!" După ce au adus-o înaintea stareţului, el, văzînd-o şi cunoscînd că este aceea de care îi spusese îngerul, pentru că vedea darul lui Dumnezeu peste ea, a căzut la picioarele ei, zicînd: "Binecuvintează-mă, maică!" Iar ea asemenea a căzut înaintea lui, zicînd: "Tu pe mine binecuvintează-mă, părinte şi stăpînul meu!"

Văzînd acest lucru toate celelalte, s-au minunat şi au zis către el: "Să nu-ţi fie ţie această necinste, o, părinte, căci este îndrăcită aceasta". Cuviosul Pitirun le-a răspuns: "Voi sînteţi îndrăcite, iar aceasta este mai mare înaintea Domnului decît mine şi decît voi toate şi ne este maică nouă tuturor; şi rog pe Dumnezeu, ca să mă învrednicească părţii ei, în ziua judecăţii". Auzind aceasta, toate fecioarele au căzut la picioarele stareţului, plîngînd şi mărturisind toate relele care făcuseră fericitei Isidora, supărînd-o şi necăjind-o în toate ceasurile. Una zicea: "Eu totdeauna o ocăram pe Isidora!" Alta: "Eu turnam lături peste ea". Alta: "Eu o loveam cu călcîiul". Alta: "Eu o băteam cu băţul". Iar altele mărturiseau relele ce-i făceau ei şi, căzînd la picioarele fericitei, îşi cereau iertare.

Cuvioasa Isidora, după plecarea stareţului, nesuferind să fie cinstită de surori, a ieşit în taină din mănăstire şi s-a ascuns în locuri neştiute, pînă la mutarea sa cea către Dumnezeu." Text integral AICI


Viaţa Sfintei Cuvioase Isidora:Aici 


duminică, 22 aprilie 2012

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este prăznuit la data de 23 aprilie.
Icoană din Biserica Sf. Ioan Rusul, Evia-Greci​a

"Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unui apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i cântăm: Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!" Sursa text

Viaţa şi acatistul Sfântului Gheorghe: Aici


sâmbătă, 21 aprilie 2012

Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut (Ioan 20, 29)

"Domnul meu şi Dumnezeul meu!"

Frescă din biserica Sf. Constantin şi Elena, Atena
 

Frescă-Mănăstirea Poceaev

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

"Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.  Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!  Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.  A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui." Ev. Ioan 20, 19-31


Cuvânt al Părintelui Nicolae Steinhardt la Duminica Sfântului Apostol Toma: Aici


Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău (făcătoare de minuni)


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.comvineri, 20 aprilie 2012

Cât de minunat eşti Doamne în sărbătoarea primăverii !

"Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăverii, când se trezeşte la viaţă făptura toată şi noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii! Tu eşti Biruitorul morţii!  
 
 
"Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale!  Întreaga fire şopteşte tainic! Toată e plină de mângâiere! Binecuvântat este Pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare, care deşteaptă dorul de veşnicul locaş, unde întru nestricăcioasă frumuseţe se aude cântarea: Aliluia!"
 
 
"M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un Rai Preasfânt! Am văzut Cerul ca un potir albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările.  Ce bine e la Tine pe Pământ şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!"
 

"Slavă Ţie pentru praznicul vieţii!
Slavă Ţie pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi a trandafirilor!
Slavă Ţie pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor!
Slavă Ţie pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină!
Slavă Ţie pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale!
Slavă Ţie pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei Cereşti!
Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!"  
"Prin Puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare, tainică adiere de parfum, gingaşă alcătuire de culori. Frumuseţea Celui Mare întru cele smerite! Laudă şi Cinste Făcătorului de Viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice! Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui! Aliluia!"


"Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pe noi oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?"


Slavă Ţie Dumnezeule, în veci!

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Schit sub Piatra - SlavosloviaAcatist de multumire Slava lui Dumnezeu pentru toate

Icoana Maicii Domnului cu trei mâini (Tricherousa) de la Mănăstirea Neamţ


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Despre icoana Maicii Domnului cu trei mâini:Aicijoi, 19 aprilie 2012

Izvorul Tămăduirii

Frescă - Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, Grecia

Icoana din Mănăstirea "Panaghia Soumela", Grecia


Icoana din biserica Sf. Teodora Împărăteasa, Corfu


Frescă-Mănăstirea Pângăraţi

"Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, îmi dăruieşti mie, izvorând pururea, curgerile harului tău mai presus de cuvânt. Căci ca ceea ce ai născut mai presus de cuget pe Cu­vântul, te rog să mă rourezi cu darul tău, ca să grăiesc ţie: Bucură-te, apă izbăvitoare!" Sursa text


O cantare superba-Manastirea Sub Piatra

Sfântul Apostol Zaheu

Sfântul Apostol  Zaheu este pomenit la data de 20 aprilie.

Domnul Iisus Hristos şi Sf. Apostol Zaheu -icoana făcătoare de minuni


Copacul ( dud sau sicomor) în care s-a urcat Zaheu vameşul, pentru a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


"Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. " Ev. Luca 19,1-10.


Despre Sfântul Zaheu: Aici

miercuri, 18 aprilie 2012

Sfânta Matrona

Sfânta Matrona este pomenită la data de 2 mai.Frescă- Mănăstirea Bănceni


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

"Bucură-te, celor jigniţi grabnică apărătoare;
Bucură-te, celor săraci mângâiere;
Bucură-te, a căsătoriei cinstite ocrotitoare;
Bucură-te, celor certaţi împăcare;
Bucură-te, celor judecaţi pe nedrept apărătoare;
Bucură-te, şi a celor vinovaţi faţă de judecata lumească către Dumnezeu milostivă mijlocitoare;
Bucură-te, tuturor celor ce te cheamă în ajutor ocrotire;
Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!" Acatistul Integral AICI

Acatistul Sfintei Matrona : Aici

Viaţa Sfintei Matrona: Aici


duminică, 15 aprilie 2012

Învierea Domnului

HRISTOS A ÎNVIAT!Frescă - Mănăstirea Schimbarea la Faţă şi Sf. Cuv. David din Evia, Grecia

Icoana din Mănăstirea "Panaghia Soumela", Grecia

Frescă-Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, Nea Makri-Grecia


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
vineri, 13 aprilie 2012

Sfânta Tomaida, apărătoarea familiilor şi a celor dornici de curăţie

Sfânta Cuvioasă Muceniţă Tomaida este prăznuită la data de 14 aprilie.© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 
Tropar:
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tomaida strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre. Sursa

"Bucură-te, că însoţindu-te cu bărbat, în chip de neînţeles ai rămas neatinsă de stricăciunea patimii desfrânării;
Bucură-te, Tămăduitoarea celor pe care lepra desfrânării i-a lăsat fără de Chipul cel adevărat;
Bucură-te, că ai cunoscut Taina Cununiei;
Bucură-te, că soţului şi stăpânului tău după trup i-ai fost credincioasă până la moarte;
Bucură-te, că ai înţeles pe deplin menirea Femeii Creştine;
Bucură-te, apărătoarea familiilor creştine şi a celor doritori de curăţie;
Bucură-te, că rănile tale de moarte ne aduc nouă, celor morţi după plăceri trupeşti, vindecarea de dracul desfrânării;
Bucură-te, că nu te-ai temut de groaznica moarte prin sabie;
Bucură-te, asemenea tuturor Mucenitelor;
Bucură-te, pildă buna pentru toate femeile căsătorite;
Bucură-te, stea călăuzitoare şi tuturor fecioarelor;
Bucură-te, că ai împreunat însoţirea cu curăţia;
Bucură-te, nevastă trecută în rândul fecioarelor;
Bucură-te, întocmai cu Maria Egipteanca, Sf. Ioan Valahul, Moise Ungurul sau Xenia cea înţeleaptă;
Bucură-te, că toţi împătimiţii chemându-te, se tămăduiesc;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte l-au vindecat de desfrânare pe cel ce ţi-a cerut ajutorul;
Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înţelepciuni Creştineşti!" Continuarea Aici

"Sfânta Tomaida a trăit cu soţul ei în pace şi bună înţelegere câtăva vreme.
Socrul Tomaidei s-a aprins însă de pofta trupească faţă de nora sa. De multe ori o mângâia şi o săruta, însă ea, având cugetul curat, nu a priceput la început ispita de care se lăsase biruit socrul ei, ci socotea că făcea acestea din dragostea de tată. 
Într-o zi, când soţul Tomaidei era plecat la pescuit, socrul acesteia s-a apropiat de ea şi a încercat să o ademenească mai întâi cu vorbe frumoase ca să îşi împlinească pofta necurată.
Sfânta însă s-a apărat, rugându-l pe socrul ei să nu o mai îndemne la o asemenea faptă şi să îndepărteze de la el o asemenea ispită necurată. Atunci socrul ei, mâniindu-se, a ameninţat-o cu sabia dacă nu vroia să se supună poftei lui. 

Iar ea înfruntându-l, i-a răspuns fără teamăprefera să moară decât să primească o astfel de fărădelege. Furios, bătrânul a lovit-o cu sabia, tăind-o în două, şi astfel a primit sfânta cununa muceniciei.
Aflând vestea despre minunile sfintei, mulţi se duceau să se închine la mormântul ei, şi, rugându-se cu credinţă, se izbăveau de tulburarea patimii trupeşti, şi plecau aducând slavă lui Dumnezeu şi mulţumire sfintei muceniţe Tomaida, izbăvitoarea de patimi." Sursa text


Acatistul Sfintei Tomaida: Aici

Viaţa Sfintei Tomaida: Aici
 

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats